יום שישי, 1 ביולי 2016

מכתב פתוח לחברי וועדת הכלכלה וועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא מונים חכמים

מכתב זה נכתב על ידי ונשלח לחברי הוועדה בהקשר לישיבת וועדה משותפת הצפויה ביום שני הבא בכנסת.
פרטים על הישיבה -
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Economics/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2004101

המכתב:
מכובדיי ראשי הוועדות וחברי הכנסת שלום,
שמי עמיר בורנשטיין ואני פעיל בנושא המודעות לקרינה וכמו כן רגיש לקרינה.
לקראת ישיבת וועדת הכלכלה וועדת הגנת הסביבה בשבוע הבא בנושא המונים החכמיםאבקש להקדים ולהביא בפניכם כמה נקודות בנוגע לפריסת המונים החכמים בארץ ובעולם. מונים חכמים אלחוטים משדרים קרינת רדיו. בכל מקום בעולם בו הם נפרסו הם הביאו לעליית החשיפה של התושבים לקרינה, לפגיעה ולנזקים בריאותיים. בנוסף מהוים המונים החכמים מוקד וסיבה לבעיות נוספות עליהן בהמשך. 

מונים אלחוטיים וסלולריים פולטים קרינת רדיו מסוכנת
מונים אלחוטיים חכמים משדרים קרינת רדיוקרינה זו מוגדרת כעת "מסרטן אפשרי בבני אדםעל ידי ארגון הבריאות העולמיצפוי כי ההגדרה תוחמר ל"כנראה מסרטןאו מסרטן וודאיבזמן הקרוב וזאת בעקבות ממצאי מחקר ה NTP שהראה עלייה משמעותית בסיכון לסרטן בחולדות זכרים שנחשפו לקרינה זו מטלפונים סלולריים (1). המחקר הוכיח כי יש השפעות ביולוגיות של קרינת רדיו שאינן מוגבלות לחימוםהמחקר חיזק מחקרים אחרים מהשנים האחרונות (2), שהראו על הופעת אותם סרטנים והפריך את הקונספט החומני שהיה נפוץ ושגרס כי ההשפעה היחידה האפשרית של קרינת רדיו הינה חימום רקמות.
ההתפתחות הזו היא חדשה מאודמחקר ה NTP פורסם בחודש שעבר וכבר משנה את מפת הדעות ואת ההבנה לגבי הסיכון מחשיפה לקרינת רדיו מהקצה אל הקצהאבל תהליכים של שינוי תקינה הם איטיים ומסורבליםהתקנים בארץ (3), הן לחשיפה לקרינה סביבתית והן לחשיפה אישית (SAR) מבוססים על אפקט חום בלבד ונקבעו על ידי וועדת מומחים בשם ICNIRP אשר שללה כל אפקט ביולוגיגם אופן המדידה של קרינה זו ואופן העבודה של מדי הקרינה נקבע על ידי וועדה זואשר לעניות דעתיטעתה והטעתהעקב כך בדיקות הקרינה מראות בדרך כלל רק חלק קטן מהקרינה וסובלות מבעיות רבות (4).לתקנים למדידות הקרינה ולקונספט החומני אין יותר ביסוס.
אפשרי שתשמעו בישיבה דעות כי "קרינת הרדיו אינה מסוכנת", בעיקר על ידי המצדדים בפריסה של מונים חכמים וטכנולוגיות אלחוטיות וסלולריות אחרות.שאלו את בעלי הדעה הזו האם הם מכירים בהשפעות הביולוגיות של הקרינה או שהם נצמדים לקונספט החומני בלבדאני מניח שתקבלו תשובה מפותלת שמשמעותה "שאין אפקט חוץ מחום", תשובה שכבר היום ברור שהיא לא נכונה.

הפריסה בארץ 
מוני תשתיות מותקנים בבתים בישראל על קיר הבית (קרבה גבוהה לבני אדם), על קיר בתוך הבית(קרבה גבוהה מאוד לבני אדם) או בגבול המגרש הפונה אל הרחוב(לרוב קרבה נמוכה יחסית לבני הבית אבל קרבה גבוהה לעוברים השבים).
מוני חשמל אלחוטיים נפרסים בארץ (בעיקר בקיבוצים ובמשקי חשמל פרטייםאך גם על ידי חח"יבשנים האחרונות בקנה מידה מצומצםחח"י הצהירה על כוונתה לפרוס מוני חשמל חכמים בארץ בשנים הבאות עד לכדי החלפת כל המונים האנלוגיים לחכמיםהצהרת חח"י היא שרוב המונים יהיו בטכנולוגיה שאינה אלחוטית או סלולרית ורק 15% מהם יהיו בטכנולוגיה אלחוטית-סלולרית. כמו כן מצהירה חח"י כי המונים ישדרו רק אחת לכמה דקות ולפרקי זמן קצרים. מהשטח עולה תמונה שונה. בינתיים מצאתי בתל אביב ובמספר קיבוצים בארץ מוני חשמל אלחוטיים המשדרים קרינת רדיו באופן מחזורי, 5 שניות שידור, 3שניות ללא שידור, או עם שידור בעוצמה נמוכה יותר, וחוזר חלילה (ראו סרטונים בסוף המכתב - 5). זאת למרות שבהצהרות קודמות דובר על שידור קצר אחת לכמה דקותרמות הקרינה הנפלטות ממונים אלו דומות לציוד אלחוטי כגון טלפונים סלולריים או אלחוטייםלהבדיל מציוד זה שאדם מכניס לביתו מרצונו ויכול להוציאו באופן מיידי, ברגע שיתחיל לסבול ממנו או להיות מודע לסכנה הנשכפת מהקרינה הנפלטת ממנו, התקנת המונה האלחוטי מבוצעת ללא בחירה של הלקוח, לרוב ללא ידיעתו ולמעשה בכפייה. כמו כן לא יכול הלקוח להפסיק את פעולתו של המונה האלחוטי במקרה שזה פוגע בבריאותו או כאשר הלקוח הופך מודע לסיכון.
בנוסף לכך מוני מים אלחוטיים והמערכות הנלוות אליהם, נפרסים בשנים האחרונות בערים רבות בארץמונים אלו לרוב משדרים פולס קצר כל 30 שניותלרוב מותקנים כמה מונים ביחד והמשמעות היא הופעת פולס שידור כל כמה שניותבדרך כלל עוצמת השידור ממוני המים נמוכה יחסיתלמרות זאת המונים ותשתית המונים תורמים להעלאת רמת הקרינה הסביבתית על ציר הזמן והתדר.

רגישים לקרינה יהיו הראשונים להיפגע, אבל לא האחרונים
רגישות לקרינה (6) הינה מצב בריאותי שבו אדם מגיב בהופעת תסמינים לחשיפה לקרינה בלתי מייננתהרגישות אינה מוכרת על ידי הרפואה בארץ וברוב העולםאולם מספר מדינות הכירו בה ובחוליםכמו כן מצב זה הוא נרכשכלומר ככל שהחשיפה גדלהגדלים הסיכויים של אדם לפתח אותה עם הזמן.התסמינים הראשונים של רגישות לקרינה מופעים בדרך כלל במקרה הקצה של חשיפה לקרינה כגון כאבי ראשנימול בידייםחום בפנים בעת שימוש בסלולרי לשיחה או גלישהבעת שימוש במחשב נייד או טאבלט ובעת חשיפה למקורות קרינה אחרים.
להערכתי רוב הרגישים לקרינה יגיבו באופן מיידי בהופעת או החמרת תסמינים להתקנת מונה אלחוטי או סלולרי בקרבתםחלק ניכר יגיב להערכתי גם למונהPLC, וחלקם אפילו למונה דיגיטאלי שאינו חכםבמקרים מסוימים יגיבו הרגישים גם להתקנה של מוני מים אלחוטיים (7) בסביבתם.
התקנת מונה חשמל אלחוטי בסביבת המגורים של אדם רגיש לקרינהאשר מנסה לצמצם חשיפה לקרינה ומקפיד לשמור על ביתו נקי מקרינהתביא לפגיעה מיידית באיכות חייו ובריאותו.
מעבר לכךגם אם תמנע חח"י להתקין מונים מקרינים בסביבת המגורים של אותו רגיש לקרינהאך תתקין בבתים אחרים בשכונתותעלה רמת הקרינה הסביבתיתיקשה עליו ללכת ברחוב ומצבו הבריאותי יושפע לרעה.
לגבי מוני המים האלחוטיים, במקרה קצה בהם יותקנו כמה מוני מים אלחוטיים בסמוך מאוד (מטרים בודדיםמבית מגוריםמיטהשולחן עבודה או מקום בו שוהים אנשים בדרך קבעיתכן מצב בו תהיה חשיפה משמעותית לאדם הנמצא במרחב הזהחשיפה שיכולה להוביל לפגיעה או החמרת מצבו הבריאותי
מונים חכמים אלחוטיים וסלולריים יפגעו בראש ובראשונה ברגישים לקרינה. אך גם שאר האוכלוסיה תפגע עם הזמן באופן בריאותי מהמונים האלחוטיים והסלולריים. הקרינה פוגעת בכולם, רגישים לקרינה מרגישים את ההשפעה מייד אבל אין אדם חסין.  

הפריסה בעולם, המוני בני אדם נפגעים
מונים חכמים אלחוטיים נפרסו בשנים האחרונות בארה"בקנדהאוסטרליה ומדינות נוספותהלחץ הכלכלי לעשות זאת הוא גדולהמונים נתפסים כמנוע צמיחה משמעותי בכלכלת העולםכמו גם החיסכון המצופה בחשמל ומים כתוצאה מהשימוש בהם קורץ מאודבמדינות אלו מתעלמים מהסיכון הבריאותי שבחשיפה לקרינה מהמוניםוסיכון זה לא נלקח בחשבון בעת תחשיבי הכדאיות של השימוש במונים אלחוטייםהתוצאה היא פריסה רחבה מאוד בכפייה שהובילה לפגיעה בריאותית במאות אלפי אנשים שבריאותם התדרדרה וחלקם הפכו רגישים לקרינהחייהם הפכו לבלתי אפשרים ורצופי סבל ויאושעקב כך קמו קבוצות מחאה בכל רחבי ארה"בקנדה, ואוסטרליה.
לדעתי אם יותקנו מונים אלחוטיים-סלולריים ומקרינים בארץאנחנו צפויים לגורל דומה
נ.בברצוני להדגיש כי לפריסה של מונים חכמים יש גם השלכות כלכליותפגיעה בפרטיותבעיות בטיחות (התלקחות של מוניםובעיות אבטחת מידע-המונים מהווים נקודת תורפה להתקפות סייבר וחושפים את כל המערכת של חברות התשתית להתקפת סייברכמו גם שאלות הלכתיות של שמירת שבת.
בברכה ושבת שלום

עמיר בורנשטיין
סימוכין וקישורים
 1. רשימה חלקית של מחקרים בתחום הקרינה הבלתי מיננת -
  http://www.norad4u.co.il/knowledge-h/emf-studies-list
 2. התקנים בארץגבוהיםלא מגנים ומבוססים על אפקט חום בלבד -
 3. בעיות בבדיקות הקרינה -
 4. סרטון מונה חשמל אלחוטי בתל אביב -
  מונה חשמל אלחוטי בקיבוץ בצפון הארץ -
 5. על רגישות לקרינה http://www.norad4u.co.il/ehs-h
 6. סרטון מוני מים אלחוטיים -
 7. על מונים אלחוטיים באתרי -

נמענים:
חברי הכנסת,חברי וועדת הכלכלה
יושב ראש וועדה הכלכלה, ח"כ איתן כבל
 ח"כ יצחק וקנין
 ח"כ עיסאוי פריג
 ח"כ יוסי יונה
 ח"כ דב חנין
 ח"כ עבד אלחכים
 ח"כ דוד ביטן
 ח"כ יעקב אשר
 ח"כ יעקב פרי
 ח"כ רועי פולקמן
 ח"כ חמד עאמר
 ח"כ איילת נחמיאס ורבין
ח"כ יהודה יהושע גליק ח"כ נורית קורן

חברי הכנסתחברי וועדת הגנת הסביבה
יושב ראש וועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ דוד אמסלם
ח"כ עבדאללה אבו מערוף
ח"כ טלב אבו עראר
ח"כ יעקב אשר
ח"כ 
זאב בנימין בגין
ח"כ זוהיר בהלול -
ח"כ נאוה בוקר
ח"כ יואב בן צור
ח"כ יעל גרמן
ח"כ מכלוף מיקי זוהר
ח"כ תמר זנדברג
ח"כ אכרם חסון
ח"כ יעל כהן פארן
ח"כ רויטל סויד
ח"כ בצלאל סמוטריץ
ח"כ חמד עמאר 
פרופסטיליאן גלברגפרופסיגל סידצקי מר גדעון ליכנר
ופעילים נוספים אחרים מרחבי הארץ.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה